Canvi dels estatuts d’una associació on-line

Amb la situació actual de la COVID i les restriccions una de les coses les quals s’ha hagut de treballar molt i sobretot que funcionin és el tema dels tràmits on-line.

He tingut la necessitat de fer un canvi dels estatuts d’una associació on em trobo amb la tessitura que per a fer transferències necessito la firma d’unes persones que no han arribat a entrar mai al compte del banc. Fins fa uns mesos ho podia fer, però al canviar la legislació he tingut la necessitat d’actualitzar els estatuts.

Els estatuts de l’associació són els del model que ofereix la generalitat. A aquest vincle teniu tot de models que podeu necessitar per la vostra associació.

Per a modificar els estatuts d’una associació cal fer una assemblea amb tots els membres de la junta. D’aquesta assemblea n’han de sortir els estatuts modificats i l’acta de l’assemblea amb un punt similar a aquest:

En el meu cas he modificat els articles 14 i 28 respectivament.

2. Canvis als Estatuts

S’acorda per unanimitat redactar els següents articles dels Estatuts:

Capítol IV. La Junta Directiva
Article 14
1. La Junta Directiva regeix, administra i representa l’associació. Componen aquest òrgan el president, el vicepresident, el secretari, el tresorer i els vocals, 2 càrrecs que han de ser exercits per persones diferents. En cas de no existir càrrec de tresorer, el president assumirà les tasques de tresorer.

Capítol VIII. El règim econòmic
Article 28
En els comptes corrents o llibretes d’estalvis obertes en establiments de crèdit

WordPress + apache + varnish + frontal nginx

Hoy os traigo un post completito sobre la parte de sistemas de WordPress.

Hace ya demasiados días que tenía pendiente la actualización de las debian que alojaban mi wordpress multisite y la base de datos mysql (que las tengo en dos contenedores separados). No digo las versiones porqué se me cae la cara de vergüenza :P

El wordpress que tengo en La Mar de Bits tiene por delante 2 frontales haciendo de proxy http con nginx (donde además hago la gestión de los certificados de letsencrypt y redirección de puerto 80 a 443). Éstos apuntan al puerto expuesto de Varnish (servicio de cache) dentro del contenedor donde está el wordpress (puerto 6081). El varnish apunta en el apache y el apache sirve en el puerto 80 las páginas web de wordpress.

Vamos un cristo para llegar al wordpress que no veas :)

Voy a ir detallando las configuraciones que tengo en cada una de las partes de esta máquina

nginx (frontales)

Estas dos maquinas son las que están expuestas a internet y comparten el directorio de configuración gracias a glusterfs.

Para exponer ambas maquinas en internet en bind lo hago así:

@                IN   A    109.69.10.251
@                IN   A    109.69.10.241
@                IN   AAAA  2a00:1508:6000:501::a1
@                IN   AAAA  2a00:1508:6000:501::a2

frontal         1H   IN   A    109.69.10.241
frontal         1H   IN   A    109.69.10.251
frontal         1H   IN   AAAA  2a00:1508:6000:501::a1
frontal         1H   IN   AAAA  2a00:1508:6000:501::a2

www           1H   IN   CNAME  frontal

A continuación, en nginx para cada sitio del wordpress tengo un fichero de configuración similar a éste …

Pilotes inflades

Doncs aquí començo un el què espero sigui el primer d’un seguit de posts d’opinió i anàlisi de coses. Alguns sabeu que un dels meus altres “hobbys” o interessos, a més de la informàtica és el del creixement personal.

L’altre dia em van recomanar escriure sobre la meva feina, i la primera cosa que em va venir al cap va ser aquest blog que porto escrivint des de fa més de 10 anys escrivint sobre les coses que faig a la meva feina. Però hi ha una altra feina. La del desenvolupament personal i de consciència. Aquest no es fa en centres de teràpies i retirs espirituals, es fa durant el dia a dia, cada cop que ens assalta un pensament, una emoció, sensació, problema o qüestionament. Les teràpies humanistes, ben utilitzades, et donen eines per desenvolupar-te com a persona i fer que els dies merda en el què ens ha tocat viure ho siguin un xic menys, inclús poder-ne tenir de bons.

Així que comencem.

Divendres a la tarda, la meva àvia em truca que el dia abans el meu avi havia estat durant una hora amb una persona que havia donat positiu de COVID. La meva primera reacció va ser la d’un cabreig molt profund (per la persona que va venir i també per ells). Vas en compte per no infectar-te i transmetre’ls-hi a ells ja que són un grup de risc. La sensació d’impotència és molt gran. A tot això, aplaca la por que ha sobrevingut de …

msmtp: enviar correos electrónicos autenticados des de un servidor

Hace unos años hice un post sobre ssmtp. Éste post es exactamente lo mismo pero enseño a configurar msmtp ya que ssmtp ya no está disponible.

Lo primero será instalarlo:

root@asterisk10:~# apt install msmtp

Y lo segundo configurarlo, atención en el /home del usuario que va a ejecutar scripts que requieran mandar correos electrónicos, en el caso de root, su home es /root

root@asterisk10:~# vi .msmtprc
# Set default values for all following accounts.
defaults
auth      on
tls      on
tls_trust_file /etc/ssl/certs/ca-certificates.crt
logfile    ~/.msmtp.log

# Noreply
account    noreply
host      mail.capa8.net
port      587
from      noreply@capa8.net
user      noreply@capa8.net
password    **************

# A freemail service
#account    freemail
#host      smtp.freemail.example
#from      joe_smith@freemail.example
#...

# Set a default account
account default : noreply

Por otro lado instalaremos un cliente de mail, en este caso bsd-mailx

root@asterisk10:~# apt install bsd-mailx

Al ejecutar mailx con el pipe mail, nos sacará un error de que no encuentra sendmail, así que lo engañaremos un poco y le diremos que cuando busque sendmail use msmtp creando en ~ el fichero .mailrc

root@asterisk10:~# vi .mailrc
set sendmail=/usr/bin/msmtp

Ahora para mandar un mail de prueba podremos usar algo similar a ésto

root@asterisk10:~# echo "Blackhold blog rules" | mail correo@dominio.com

Y listos, ahora ya podemos mandar mails sin problemas. A lo mejor te interesa configurar el postmaster (fichero /etc/aliases) del usuario root para que mande los mails del sistema a donde le digas. Más información aquí.…

Docker network + macvlan

Seguimos con los posts de docker y ahora toca uno sobre el tema de networking.

La necesidad básica es la de publicar a Internet un servidor web con nginx. En lugar de definir la IP pública al servidor docker nos interesa ponerla dentro del contenedor de nginx y luego que él sea el que tenga acceso al resto de máquinas.

El servidor de docker con el que estoy trabajando es una máquina física con debian con una IP de guifi (10.90.234.170) y en el datacenter donde está en la VLAN 138 está el rango de IP públicas (5.10.205.128/27).

Crear la network

Docker por defecto trae 3 networks, por defecto cuando creamos un contenedor nuevo asigna la red bridge (driver bridge) 172.17.0.0/16

root@wezen02:~# docker network ls
NETWORK ID     NAME              DRIVER       SCOPE
f9e3dcfa1e06    bridge             bridge       local
262f24ac9f10    host              host        local
c4572142389a    none              null        local

Para crear una nueva red y vincularla a la vlan correspondiente usaremos lo siguiente:

# docker network create -d macvlan -o parent=eno1.138 public

Cuando creamos una nueva red docker le asigna un rango por defecto correlativo al último rango creado, por ejemplo 172.18.0.0/16 pero nos interesa que cuando asignemos ésta network a un contenedor le asigne una IP de nuestro rango público.

# docker network rm public
# docker network create -d macvlan -o parent=eno1.138 public --subnet=5.10.205.128/27 --gateway=5.10.205.129 --ip-range 5.10.205.152/29

Con –subnet indicamos la red en la que trabaja la network, –gateway la puerta de enlace de nuestro router e –ip-range el rango que asignará automáticamente a los …

Servicios postmaster gmail y hotmail: los correos de mi servidor llegan a SPAM

Pues después de varios meses tratando de solucionar éste problema, creo que porfin lo he resuelto! al menos la teoría es ésta a la fecha de éste post.

Es muy común que proveedores de correo electrónico como Gmail o Hotmail cuando reciben los correos electrónicos desde nuestro servidor de correo nos manden los correos electrónicos de nuestras cuentas a SPAM, cosa que hace que se pierdan correos en el limbo y se generen problemas como clientes perdidos, plazos finalizados o otros problemas comunes.

Para ello tenemos que entender la complejidad de un sistema de correo electrónico y los motivos porqué un correo electrónico entra como SPAM.

Una lista de los problemas mas comunes son:
– IP en una blacklist
– Open Relay
– DNS (DKIM/DMARC)
– postmaster

Voy a detallar pues los errores mas comunes y como verificar que tenemos una configuración correcta.

IP en una blacklist

Hay unas páginas web que se encargan de recolectar IPs y rangos de IPs sospechosamente maliciosos. Los servidores de correo se configuran para verificar cada una de las listas de éstas páginas web. Una forma de verificar si tu IP está en una blacklist de éstas te recomiendo usar ésta página web que comprueba automáticamente si tu IP está listada en alguna de las listas mas comunes.

Si tu IP aparece en alguna de las blacklist te tocará ir página por página y pedir que retiren tu IP de su blacklist. Normalmente las páginas funcionan correctamente pero hace unos meses había una …

Caso real de despliegue con Docker Compose

Hago éste post con muchísima ilusión por tener la sensación de haber hecho un muy buen trabajo y haber asentado los conocimientos adquiridos en el curso de DevOPs que hice ya hace unas 3 semanas. Ya lo he hecho personalmente y ahora lo hago públicamente, pero le doy las infinitas gracias a Sens Solutions por confiar en mi y por la gran oportunidad de hacer un trabajo de éste tipo sabiendo que partía de unos conocimientos muy básicos! También a Alberto García por la formación ofrecida y el cuál no he tenido que contactar para resolver dudas (de momento).

Así que mi aportación de retorno es explicar como lo he hecho y que pueda servir a otras personas que como yo se están adentrando a éste mundo de Docker.

Para éste post recomiendo antes de todo revisar éstos dos posts que hice hace ya unas semanas: Comandos básicos de Docker y Introducción al trabajo con Dockerfile.

Con Dockerfile tenemos una receta para desplegar un contenedor (o container). Con docker-compose tenemos pues una receta para desplegar un conjunto de contenedores que interactuarán entre ellos. El caso (real) que voy a desarrollar en éste post considero que es muy didáctico porqué desplegaremos contenedores sin usar Dockerfile y otros los vamos a desplegar usando Dockerfile, una vez desplegados los vamos a vincular entre ellos. Prometo un post extenso y completo :)

El entorno que necesitamos desplegar consiste en:
– 1 contenedor con mariadb (dockerhub)
– 1 contenedor con una aplicación django, backend …

Introducción al trabajo con Dockerfile

Continuamos con los posts de Docker, en éste otro post hemos visto los comandos básicos para manejarnos con docker. Ahora vamos a entrar con Dockerfile para después centrarnos en docker-compose.

DOCKERFILE
El dockerfile consiste en un fichero con el nombre “Dockerfile” el cual contiene una “receta” para construir una imagen para después desplegarla como contenedor. Éste fichero lo encontraremos solo o acompañado de ficheros que se usarán para el despliegue del contenedor. Éste fichero tiene unas palabras reservadas que atienden a lo siguiente (se describen los mas usados):

FROM indica cuál es la imagen en la que se basa el contenedor que vamos a crear

MAINTAINER los datos del autor de la imagen
Sintaxis: MAINTAINER

RUN Esta instrucción ejecuta cualquier comando en una capa nueva encima de una imagen y hace un commit de los resultados. Esa nueva imagen intermedia es usada para el siguiente paso en el Dockerfile. Cuando creamos una imagen nos interesa hacerla con el mínimo de capas posible. RUN tiene 2 formatos
Sintaxis: RUN comando
Sintaxis: RUN [“ejecutable”, “parametro1”, “parametro2”]

ENV variables de entorno a pasar al crear el contenedor (-e)
Éstas variables pueden usarse dentro de cualquier fichero del entorno, por ejemplo un script ejecutable. Éstos son los valores por defecto a menos que se especifique otro en -e
Sintaxis: ENV key value
Sintaxis: ENV key=value

ADD/COPY copiar ficheros o directorios que se encuentran en el mismo sitio que el Dockerfile hacia dentro del contenedor. ADD permite descargar un fichero alojado por http.

Sintaxis: …

Comandos básicos de Docker

El otro día vimos como instalar un cluster de docker con swarm. Mas adelante veremos como se monta un cluster de Docker con Kubernettes. Tanto Swarm como Kubernettes son orquestadores de docker y para entender como funcionan antes debemos entender como usar Docker a pelo.

Docker puede funcionar perfectamente en una sola máquina y no es necesario montar un cluster, para tenerlo a mano, pego en modo resumen la parte de instalación de docker del anterior post (instalación en Debian):

root@docker-master:~# apt update && apt -y upgrade && apt -y dist-upgrade
root@docker-master:~# apt-get remove docker docker-engine docker.io containerd runc
root@docker-master:~# apt-get install apt-transport-https ca-certificates curl gnupg-agent software-properties-common
root@docker-master:~# curl -fsSL https://download.docker.com/linux/debian/gpg | apt-key add -
root@docker-master:~# apt-key fingerprint 0EBFCD88
root@docker-master:~# add-apt-repository "deb [arch=amd64] https://download.docker.com/linux/debian $(lsb_release -cs) stable"
root@docker-master:~# apt update
root@docker-master:~# apt-get install docker-ce docker-ce-cli containerd.io

Una vez instalado Docker, voy a explicar de que va ésto.

Docker es un software de virtualización. La virtualización nace en AIX, el sistema operativo de los mainframes de IBM. La virtualización nace de la necesidad de correr otros sistemas operativos dentro de un sistema operativo. A lo largo de los años y a medida que los servidores y ordenadores de sobremesa han sido mas potentes, han ido apareciendo muchos programas y métodos de virtualización.
Por un lado tenemos los sistemas de virtualización de un sistema operativo entero como podrían ser VirtualBox, VMWare, KVM, Xen, etc. y mas adelante salieron otros sistemas que compartían el núcleo del sistema operativo (kernel) con el host.…

Instalar cluster docker (swarm) + portainer.io

Ésta semana y la anterior estoy con un curso de DevOPs. En él estamos viendo principalmente docker y los orquestadores swarm y kubernetes.
En éste post nos vamos a centrar de momento con swarm.

Swarm viene “instalado” cuando instalamos docker y no tendremos que instalar nada addicional, simplemente configurarlo que lo veremos mas adelante.

Primero de todo pues tendremos que instalar docker, pero no usaremos los paquetes del repositorio, sino que vamos a seguir la instalación de la página web de docker para debian.

El entorno donde vamos a instalar docker van a ser 3 máquinas virtuales con KVM, docker-master (172.31.0.201), docker-worker1 (172.31.0.202) y docker-worker2 (172.31.0.203). La instalación la repetimos en las 3 máquinas.

Instalar docker

Comprobamos que docker no esté instalado y si lo está, lo desinstalamos

root@docker-master:~# apt update && apt -y upgrade && apt -y dist-upgrade
root@docker-master:~# apt-get remove docker docker-engine docker.io containerd runc

Instalamos las dependencias necesarias

root@docker-master:~# apt-get install apt-transport-https ca-certificates curl gnupg-agent software-properties-common

Añadimos la clave GPG

root@docker-master:~# curl -fsSL https://download.docker.com/linux/debian/gpg | apt-key add -
root@docker-master:~# apt-key fingerprint 0EBFCD88

Configuramos el repositorio “stable”

root@docker-master:~# add-apt-repository "deb [arch=amd64] https://download.docker.com/linux/debian $(lsb_release -cs) stable"

Instalamos docker

root@docker-master:~# apt update
root@docker-master:~# apt-get install docker-ce docker-ce-cli containerd.io

A partir de aquí ya tenemos docker instalado y procederemos a montar el cluster swarm.

Activar cluster swarm

A continuación, montaremos 1 master y 2 workers. La recomendación es tener mínimo 3 master y 3 workers. En swarm, un master puede actuar como worker. De momento en el entorno que estamos …